تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

بیست‌و‌پنجم سپتامبر؛ روز سیاه و هشدار بیدارباشی برای همیشه تاریخ

توسط - بیست‌و‌پنجم سپتامبر؛ روز سیاه و هشدار بیدارباشی برای همیشه تاریخ

تاریخ گذشته و حال افغانستان، آکنده از رویدادهای و روزهای سیاه و تاریکی است که اوج بی‌دادگری بی‌حدومرز، قدرت‌طلبی پایان‌ناپذیر و تمامیت‌خواهی مهارگسیخته حکام خودکامه افغانستان به بهای خروج از دایره انسانیت و دست‌یازیدن به ‌هرنوع جنایت ضدانسانی، از راه‌اندازی کشتارهای جمعی وسیع تا به‌توپ‌بستن انسان‌ها و کله‌منارساختن‌ها از سرهای آنان را به‌نمایش می‌گذارد؛ رخ‌دادهای منجر به جنایات فجیع و غیرانسانی...