تیتر نخست, روایت و یادداشت

ضرورت آموزش انگشت‌شناسی به نیروهای امنیتی افغانستان

توسط - ضرورت آموزش انگشت‌شناسی به نیروهای امنیتی افغانستان

انگشت‌ها از آن جمله اعضای بدن هستند که می‌توانند بدلیل اثری که بر روی اشیا برجا می‌گذارند، می‌توانند برای تشخیص جرم و یافتن سرنخی از مجرم به خوبی در قضایای جنایی مورد استفاده قرار گیرند. اکثر جرم شناسان، جرم بوقوع پیوسته را به بسیار راحتی می‌توانند از روی اثر انگشت‌ها بر روی اجسام و سایر مدارک اثباتی، به اثبات رسانند. برای درک بهتر...