تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, زنان

در دفاع از حقوق انسانی زنان- بخش دوم

توسط - در دفاع از حقوق انسانی زنان- بخش دوم

خوشبختانه قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ماده هفتم تصریح می‌دارد که دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین‌المللی، میثاق‌های بین‌المللی‌ای که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند. دولت این اصل را پذیرفته‌ است که زنان به عنوان شهروندان افغانستان باید دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان باشند و هرگونه تبعیضی علیه آنان...