تیتر نخست, سیاست

تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی، دولت‌ها را به سوی سقوط می‌کشاند!

توسط - تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی، دولت‌ها را به سوی سقوط می‌کشاند!

جمعیت و سرزمین دو عنصر مهمی هستند که در کنار حکومت و حاکمیت، ویژگی‌های یک دولت مدرن را شکل می‌دهند. بنابراین دولتی که تشکیل می‌گردد باید دارای حکومتی باشد که در سرزمین و جمعیت مشخصی اعمال حاکمیت (انحصار مشروع قدرت) می‌کند، اما پر واضح است که جمعیت و سرزمین از عناصر بنیادی و اولیه تشکیل دولت به حساب می‌آیند، زیرا در...

تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سخن روز

تفاهم ملی و عبور از سیاست حذف؛ لازمه تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان

توسط - تفاهم ملی و عبور از سیاست حذف؛ لازمه تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان

خواست‌ها و توقعات ملی و بین‌المللی مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان همواره مطرح بوده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد که تعریف‌ها و برداشت‌ها ازین مفهوم، گاهی بسیار متفاوت است و آن‌چه طرف‌های مدعی این نوع حکومت در نظر دارند، با یک‌دیگر کاملا ناسازگار و غیرقابل جمع می‌باشد.

در حالی که سازمان ملل متحد، جامعه بین‌المللی، قدرت‌های بزرگ جهانی، کشورهای منطقه...