تیتر نخست, سیاست

نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش چهارم و پایانی

توسط - نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش چهارم و پایانی

سلیمان احمدی

جایگاه کنونی اوپک در اقتصاد جهان اوپک در پایان قرن بیستم و آغاز هزاره سوم پس از جنگ نفت، آخرین دهه قرن بیستم برای اوپک با نوعی ثبات و انفعال توام بود. ایران، عراق و لیبی سه عضو مهم و معتبر اوپک، درگیر انواع فشارها و تحریم‌های آمریکا و غرب بوده و دیگر کشورهای خلیج فارس عضو اوپک، نیز ممنون و مدیون...