تیتر نخست, جامعه

ازخودبیگانگی- بخش سوم و پایانی

توسط - ازخودبیگانگی- بخش سوم  و پایانی

محمدزمان سیرت، دانش‌آموخته فلسفه و جامعه‌شناسی

دکتر علی شریعتی

دکتر شریعتی یکی از جامعه‌شناسان ایرانی است که در برابر ازخودبیگانگی دینی که در جامعه آن‌روز ایران ایجاد شده بود و سنت ‌خرافی که برچسپ دینی می‌زد، مبارزه می‌کرد. چون، دین‌مداران آن‌روز ایران که آگاهی کاملی اژ مسائل دینی نداشتند، به تبلیغ تصویر نادرستی از دین می‌پرداختند. شریعتی همواره...