تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سیاست

نظم و امنیت، مستلزم وضع و انفاذ قوانین مدرن است

توسط - نظم و امنیت، مستلزم وضع و انفاذ قوانین مدرن است

قانون، وضع و انفاذ قوانین در هر نظام و جامعه‌ای، اهمیت و جایگاه مهم و تعیین‌کننده‌ای را به عهده دارد. قانون به عنوان قاعده و دستور کلی است که از طریق میکانیزم مشخص و تعیین‌شده، به واسطه قوه مقننه در هر کشوری وضع و تصویب می‌گردد و پیروی از آن در جهت یک‌سان‌سازی مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های شهروندان بدون هیچ امتیاز و...