تیتر نخست, سیاست

نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش دوم

توسط - نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش دوم

سلیمان احمدی

2- علل و عوامل سیاسی شکلگیری اوپک

سازمان اوپک، ضمن تعیین سقف تولید نفت سازمان، آن را بین اعضا سهمیه‌بندی می‌کند. با این میکانیسم، عرضه و تقاضای جهانی نفت تحت تاثیر قرار گرفته و در نتیجه قیمت این ماده حیاتی متاثر می‌شود. اقتصاددانان و صاحب نظران واقف‌اند که عرضه، تقاضا و قیمت نفت نقش مهمی در تولید و...