تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

کج‌روی اجتماعی؛ عوامل و پیامدها

توسط - کج‌روی اجتماعی؛ عوامل و پیامدها

امان شادکام کج‌روی اجتماعی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظار مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد آن را ناپسند و نادرست می‌دانند (ستوده، ۱۳۸۰: ۳۱). انسان‌ها با توجه به اجتماعی بودن‌شان و زندگی‎ای که در جامعه دارند، ضرورت به رعایت یک سلسه هنجارها و پیروی از آن‎ها دارند. از این رو، آنان نباید قواعدی که خود برای داشتن...