تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

اقتصاد؛ زیربنای توسعه

توسط - اقتصاد؛ زیربنای توسعه

این‌که چه عاملی واقعا زیربنای توسعه است، مورد بحث و مناقشه نظریه‌پردازان مکاتب مختلف قرار دارد و مکاتب فکری و سیاسی از زاویه‌های متفاوتی به‌آن پرداخته‌اند و دیدگاه‌های علمی و تحقیقی زیادی در این خصوص ارائه شده‌اند.

مارکسیسم یکی از مکاتب فکری است که اقتصاد را زیربنا می­داند و برای این ادعا دلایل خود را دارد. یکی از نویسندگان برای...