افغانستان, تیتر نخست, خبرها

برنامه انکشافی ملل متحد: از هر ده افغانستانی، هفت‌نفر به به خدمات اساسی دسترسی ندارند

توسط - برنامه انکشافی ملل متحد: از هر ده افغانستانی، هفت‌نفر به به خدمات اساسی دسترسی ندارند

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، در گزارشی که اخیرا  نشر کرده، به تشریح وضعیت اقتصادی و انکشافی افغانستان پرداخته است.

این نهاد، افغانستان را کشوری در مواجهه را بحران اقتصادی و انکشافی دانسته و نوشته است که اقتصاد افغانستان از 2020 به این‌سو در حدود 27 درصد کوچک‌تر شده و از هر ده نفر شهروند، هفت‌نفر آن به خدمات...