تیتر نخست, سیاست

بررسی نظام فدرالی و رابطه آن با هویت‌یابی قومی در اندیشه شهید مزاری- بخش نخست

توسط - بررسی نظام فدرالی و رابطه آن با هویت‌یابی قومی در اندیشه شهید مزاری- بخش نخست

سلیمان احمدی

در نظام‌های سیاسی مختلف حاکم بر افغانستان در طول تاریخ، برتری‌جویی هویتی – قومی، از چالش‌های جدی مشارکت و سهم‌گیری اقوام مختلف با هویت‌های مختلف بوده است. این برتری‌جویی هویتی به کتمان هویت‌های دیگر، حذف و حتی اقدام به نابودی هویت دیگران انجامیده است. شهید مزاری با درک عمیق از وضعیت و با هدف برون‌رفت از شرایط آکنده از تبعیض...