تیتر نخست, سیاست

چگونه می‌توان به استقلال نسبی رسید؟

توسط - چگونه می‌توان به استقلال نسبی رسید؟

تمامی کشورهای دنیا پس از به‌وجودآمدن دولت‌های مدرن، از میان‌رفتن استعمار و شکل‌گیری مرزهای رسمی میان کشورها، ادعای استقلالیت دارند و در عرصه بین‌الملل و تعاملات جهانی خودشان را به‌عنوان کشورهای مستقل معرفی می‌کنند. در فرهنگ واژه­‌ها (عمید، استقلال در لغت به معنای آزادی‌داشتن، به آزادی کاری کردن و بدون مداخله کسی کار خود را اداره کردن) آمده است و همین...