10 ژوئن 2024  
 ستاگیدیا  

هفت صد و چهل خانواده در بامیان کمک‌های نقدی دریافت کردند

هفت صد و چهل خانواده در بامیان کمک‌های نقدی دریافت کردند

ریاست مبارزه با حوادث ولایت بامیان با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که 740 خانواده آسیب‌پذیر و مستحق در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان از سوی یکی از موسسات خیریه کمک نقدی دریافت کرده‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه، این خانواده‌ها در مناطق تگاب برگ، مهر، ترپس و پشته غرغری ولسوالی پنجاب ولایت بامیان سروی و شناسایی گردیده و هر عضو خانواده در حدود 31 دالر آمریکایی دریافت کرده‌اند.

مبلغ مجموعی کمک نقدی صورت‌گرفته به افراد آسیب‌پذیر که تعداد شان به 740 خانواده و 5511 نفر می‌رسد، بیشتر از دوازده میلیون افغانی را در بر می‌گیرد.

این روند شامل دو مرحله است و قرار است این فامیل‌ها در گام بعدی نیز ازین کمک‌ها مستفید شوند.

افغانستان در بحران فقر و بیکاری به سر می‌برد و میلیون شهروند این کشور در وضعیت نامناسب مالی به سر می‌برند و به کمک‌های فوری غذایی و کمک‌های بشردوستانه ضرورت دارند.

کمک‌های غذایی و غیر غذایی سازمان‌های ملی و بین‌المللی به شهروندان فقیر و شدیدا آسیب‌پذیر کشور، به میزان زیادی توانسته است مشکلات آنان را کاهش داده و در مقابله با دشواری‌های زندگی آنان را یاری برساند.